I Mariehøj har formuleret vores kerneopgave som følgende:

”Med udgangspunkt i det enkelte barn, danner vi i fællesskab grundstenene, til det aktive børneliv”

Ovenstående er helt enkelt essensen af vores kerneopgave, og måden vi tilgår dit barn på. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, ved at møde det der, hvor det er, med dets forskelligheder. Alle børn er unikke, forskellige og har værdi i sig selv, og dermed har vi også øje for børn, der kan være i udsatte eller sårbare positioner. Vi ser mangfoldighed som en styrke og italesætter dette overfor barnet/børnene. Vi møder dit barns behov, samtidig med at vi stimulerer dit barn i forhold til, hvad det udviklingsmæssigt formår, alt efter om det befinder sig i vuggestuen eller børnehaven.

Dette ses ved at:

 • Vi tilpasser aktiviteterne ud fra det enkelte barns kunnen og tilrettelægger læringsmiljøer med legetøj, som understøtter barnets læring og udvikling
 • Vi støtter, guider og opmuntrer barnet i det, det øver sig i, så det oplever mestring og formår at blive selvhjulpen, så det er i stand til at klare sig på en række områder, når det skal starte i børnehaven og videre i skolen
 • Vi bruger visuel understøttelse, så alle børn oplever sig mødt, at de er en del af fællesskabet, og at hverdagen bliver håndgribelig for dem
 • Vi arbejder løbende med vores struktur, rammer og læringsmiljø, (fysisk, psykisk, socialt og æstetisk) for at tilgodese alle børnene, uanset om de er i vuggestuen eller børnehaven - og /eller de befinder sig i en udsat / sårbar position
 • Vi observerer og arbejder løbende med praksisfortællinger, har fokus på tidlig indsats, og gør hinanden opmærksom på ændret adfærd hos barnet
 • Vi bruger en række redskaber, for at arbejde med det enkelte barns trivsel og udvikling, både hvis barnet er i en sårbar / udsat position eller for at sikre, at det udviklingsmæssigt er på rette vej. Det gælder fx sprogtests. Vi sprogtester dit barn, når det fylder 3 år, hvorefter vi vurderer om der er behov for at teste det igen ved 4 år og /eller, når dit barn fylder 5 år.
 • Vi tilbyder sparringsmøder med tværfagligt personale fra kommunen, hvor det vurderes nødvendigt (ud over forældresamtaler)

Voksne, dit barn kan føle sig tryg ved
For at barnet kan lære, udvikle sig og dannes, skal det først og fremmest føle sig trygt og være i trivsel og glad ved at være omgivet af omsorgsfulde og nærværende voksne. 

Dette ses ved at:

 • Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne, ved at møde barnet på dets følelser og intentioner ved smil, øjenkontakt og fysisk omsorg
 • Vi opbygger barnets selvværd og selvtillid på en anerkendende, udfordrende og opmuntrende måde
 • Vi skaber genkendelighed ved struktur, tydelige rammer og faste rutiner. I børnehaven visualiserer vi også dagens gang
 • Vi skaber rum for ro og fordybelse i løbet af dagen
 • Vi er gode rollemodeller for barnet på en måde, hvor vi er bevidste om eget kropssprog, adfærd og sprogbrug
 • Vi guider barnet ved at gå foran og vise vejen, ved siden af for at hjælpe og bag ved barnet for at barnet kan øve sig i, selv at kunne
 • Vi italesætter; at øve sig er godt og at alle øver sig på noget
 • Vi bekræfter barnet, når det mestre

I kan rekvirerer vores folder hos os, hvor vi uddyber vores pædagogiske praksis i forhold til kerneopgaven